Des1Des2Des3Des4Des5Des6

20

ЯТІОКІЭНЭРЭШЪХЬ

 

Паул Македоние хэкумрэ Грецие хэгъэгумрэ зэрэкІуагъэр

 

   Бырсырышхор зэуцужьым, Паул ХьисэкІэ шІошъхъу­ныгъэ зиІэхэр къаригъащэхи ыгъэгушхуагъэх. ЕтІанэ аІапэхэр ыубытыжьхи, Македоние хэкум кІонэу гъогум техьагъ. 2А лъэныкъохэр къыкІухьэхэзэ, шІошъхъу­ныгъэ зиІэхэр гущыІабэкІэ ыгъэгушхохэзэ, Грецие нэсыгъ. 3Ащ дэжьым мэзищэ щыІагъ. Сирием къухьэкІэ кІонэу фае зэхъум, джуртхэм гъэбылъыгъэкІэ аукІынэу агу зэрэхэлъым пае, Македонием игъогукІэ ыгъэзэжьы­нэу тыриубытагъ. 4Мы лІыхэр Паул игъусагъэх: Верие къалэм щыщэу Пирр ыкъо Сосипатер; Фессалоникэ къа­лэм щыщхэу Аристархрэ Секундрэ; Дервие къалэм щыщэу Гай; етІанэ Тимофей; етІанэ Асие хэкум щыщхэу Тихик­рэ Трофимрэ. 5Ахэр тэ* тапэ итхэу кІохи, Троадэ

 

 

20:5 тэ – мыщ дэжьым (еплъ 16:10) мы тхылъыр зытхыгъэр Паул игъусэу щыт, Рим (Рум) къэлэшхоми дэкІо. Еплъ 28:16.

 

къалэм къыщытпэплъагъэх. 6Ау Хьалыгъу Мыгъэтэдж зыщашхырэ мэфэкІ мэфэшхохэр зыблэкІыхэ* нэужым, Филиппи къалэм къухьэкІэ тыщежьагъ. Троадэ къалэм адрэмэ адэжь мэфитфыкІэ тынэсыгъ. Ащ дэжьыми мэфиблэ тыщыІагъ.

 

Троадэ къалэм Паул лІагъэхэм Евтих

къызэрахигъэтэджыкІыжьыгъэр

 

7Тхьамафэм иапэрэ мафэм хьалыгъу зэготчынэу* тызэ­рэугъоигъ. Паул ятІонэрэ мафэм гъогум техьанэу ыгукІэ риубытагъэу, шІошъхъуныгъэ зиІэхэм Тхьэм игущыІэхэр ариІохэзэ, чэщныкъом нэсыфэ гущыІэныр ыукъудыигъ. 8Тэ тызыщызэрэугъоирэ унэ Іэтыгъэм остыгъэ бэу къы­щыблэщтыгъэх. 9Евтих зыцІэу зы кІалэ горэ шъхьангъу­пчъэм Іусэу, Паул гущыІэныр ымыухы зэхъум, куоу хэ­чъыягъ. Хэчъыягъэти, щэу зэтет унэм къефэхи, укІыгъэу къаштэжьыгъ. 10Паул ехи, кІалэм зытыридзи, ІаплІ ри­щэкІи къыІуагъ:

–ШъумыгумэкІ. Ы псэ хэт!

11Паул етІанэ къыдэкІоежьи, хьалыгъур зэгуичи, адрэ­хэм ягъусэу ышхыгъ. Нэф ошъыфэ, ахэмэ бэрэ адэгу­щыІи, гъогум техьагъ. 12Агухэр инэу къаІэтыгъэу, кІалэр ядэжь псаоу къащэжьыгъ.

 

Паул Троадэ къалэм дэкІи, Милит къалэм зэрэкІуагъэр

 

13Тэ ыпэкІэ къухьэм текІуалІи, титІысхьи, Асс къалэу Паул зыщидгъэтІысхьащтым тежьагъ. Паул а къалэм нэсы лъэсэу кІонэу ыгу хэлъти, Іофыр арэущтэу ыгъэ­псыгъагъ. 14ЕтІанэ Асс къалэм къызыщытІокІэжьым, Паул къухьэм къидгъэтІысхьи, Митилинэ къалэм ты­кІуагъ. 15А къалэм тыщежьи, ятІонэрэ мафэм Хиос хыгъэхъунэм фэзанкІэу тыуцугъ. Ыужырэ мафэм Самос хыгъэхъунэм

 

20:6 Хьалыгъу Мыгъэтэдж зыщашхырэ мэфэкІ мэфэшхо мафэхэр – еплъ 12:3.

20:7 хьалыгъу зэготчынэу – еплъ 2:42.

 

 

тыкІуагъ. Трогиллие къалэм тыщыуцуи, ыужырэ мафэм Милит къалэм тынэсыгъ.16Асие хэкум уахътэр щимыгъэкІодыным пае, Паул Ефес къалэм къыщымыуцоу, блэкІынэу тыриубытэгъагъ. Сыда пІомэ амал иІэмэ, Пэнтэкост зыцІэ мэфэкІ мэфэшхор* къэсы­ным ыпэкІэ, Ерусалим нэсынэу гузажъощтыгъ.

 

Ефес къалэм щыІэ чылыс зэІукІэм инахьыжъхэм

аужырэ къэбарэу Паул ариІуагъэр

 

17Милит къалэм тызыщэІэм, Паул Ефес щыІэ чылыс зэІукІэм инахьыжъхэр* къаригъэщагъэх. 18Ахэр къызэ­кІохэм, Паул ариІуагъ:

–Апэрэ мафэм щегъэжьагъэу Асие хэкум сыкъызехьэм, шъуадэжь щызгъэкІогъэ уахътэр зэкІэ сищыІакІэ зыфэ­дагъэр шъо шъошІэ. 19Пэгагъэ зи сыгу имылъэу, бэрэ сыгъызэ, джуртхэм шъэфэу бзэджагъэхэу къысашІэнхэу агу хэлъыгъэхэмкІэ къиныбэ сагъэщэчызэ, Зиусхьаным сыфэлажьэщтыгъ. 20ЗишІуагъэ къышъокІыщт къэбархэр къышъосІонхэу зыкІи зыщысымыдзыеу, цІыфхэм апашъхьи шъуиунэхэми къащышьозгъэІугъэх ыкІи къащышъозгъэ­шІагъэх. 21Джуртхэри алыджхэри япсэкІодхэм афыкІэгъо­жьынхэшъ, Тхьэм ыдэжь агъэзэжьынэуи, Зиусхьанэу Хьисэ­кІэ шІошъхъуныгъэ зырягъэІэнэуи афэзгъэпытэзэ язгъэ­Іущтыгъ.

22–Джы къысэхъулІэщтыр сымышІэу, Тхьэм ы Псэ Лъа­пІэ седэІузэ, Ерусалим сэкІо. 23Ау Іэхъу-лъэхъу­хэри гузэжъогъухэри къызэрэспэІутхэр Тхьэм ы Псэ Лъа­пІэ сигъашІэзэ, къэлэ пстэуми къащеушыхьаты. 24Спсэ сэркІэ лъапІэу ыкІи уасэ иІэу слъытэрэп, ау Зиус­хьан Хьисэ Іофэу спшъэ къырилъхьагъэр згъэцэкІэн фаеу щыт: Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэм ехьылІэгъэ къэбары­шІур цІыфхэм язгъэІуныр ары.

25–Тхьэм и Тетыгъошхо* ехьылІэгъэ къэбарыр шъо­згъэІузэ, шъо зэкІэми шъуадэжь къыщыскІухьэщтыгъ. Шъуащыщэу зыми сынапэ зэримылъэгъужьыщтыр сэшІэ. 26Арышъ, зы цІыф ылъ спшъэ къызэрэдэмыфэщтыр непэ шъыпкъэу

 

20:16 Пэнтэкост зыцІэ мэфэкІ мэфэшхор – еплъ 2:1.

20:17 нахьыжъхэр – еплъ 11:30.

20:25 Тхьэм и Тетыгъошхо – еплъ 1:3.

 

къышъосэІо; 27сыда пІомэ Тхьэр зыфэе пстэури шъозгъэІуным зыщыздзыягъэп. 28Шъо шъузфэ­сакъыжьи, Тхьэм ы Псэ ЛъапІэ шъо ухъумакІоу шъузы­фигъэуцугъэ цІыф купым шъуфэсакъ. Мэлахъом мэлхэм ынаІэ зэратригъэтырэм фэдэу, Зиусхьанми Тхьэми ячы­лыс зэІукІэм щыщхэу, Хьисэ илъыуасэкІэ къыщэфы­гъэхэм шъунаІэ атежъугъэт. 29Сыда пІомэ сэ дунаим сызехыжьым ыуж, Іэхъогъум шъхьамысыщт тыгъужъ мэхъаджэхэр къызэрэшъухэхьащтхэр сэ сэшІэ. 30Шъо ХьисэкІэ шІошъхъуныгъэ зиІэхэми цІыфхэр къышъухэ­кІыщтых, зигъогу пхэнджы шъутезыгъэхьаным пае, шъыпкъагъэр зэзыхъокІыным пылъхэр. 31Арышъ, шъумычъыеу шъусакъ! Сынэпс къехызэ, илъэсищым чэщи мафи зэпымыоу шъуащыщэу хэти зэрэгурызгъэІуагъэр зыщышъумыгъэгъупш.

32–Джы Тхьэми ынэшІу щыфэныгъэм ехьылІэгъэ гу­щыІэхэми шъуафэсэгъазэ. А гущыІэхэм гурэ псэрэкІэ кІуачІэ шъуагъэгъотын алъэкІы, Тхьэм ицІыфхэу ежьым зыкъезытыгъэ пстэуми шъурягъусэу ІэхьышІу къышъу­лъагъэІэсыни алъэкІы. 333ы цІыфым итыжьыни, идышъи, ищыгъыни сянэцІыгъэп. 34 Сигъусэхэмрэ сэррэ тищыкІагъэ­хэр сэ сІэхэмкІэ къызэрэзгъэхъагъэр шъо шъошІэ. 35Мы­рэущтэу тыулэузэ, лъэкІыныгъэ зимыІэхэм тадэІэпыІэн зэрэфаер лъэныкъо пстэумкІи шъозгъэлъэгъугъэ. Ежь Зиусхьан Хьисэ гущыІэхэу къыІуагъэхэр зыщыдгъэгъупшэжьынхэ фаеп: «Къыуатыным нахьи яптыныр нахь сы­хьатмаф».

36А гущыІэхэр къызеІохэ ужым, Паул лъэгонджэ­мышъхьэкІэ тІыси, ахэмэ зэкІэм ягъусэу Тхьэм елъэІугъ. 37ЗэкІэри инэу гъыгъэх, Паул ІаплІи ращэкІи ебэугъэх. 38Анахьыбэу агу къеуагъэр Паул ынапэ егъашІэми зэра­мылъэгъужьыщтыр къызэриІуагъэр ары. ЕтІанэ къухьэм нэс Паул дэкІотагъэх.