Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Тызэгъусэу Тхьэм тыфэлажьэ

Сшыхэр, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зыгу илъ цІыфхэм сызэра­дэгущыІэрэм фэдэу, сыкъыжъудэгущыІэн слъэкІыщты­гъэп, ау мы дунаем ицІыфхэм сызэрадэгущыІэрэм фэ­дэу сыкъыжъудэгущыІэщтыгъ. Сыда пІомэ Христос иІоф­хэмкІэ сабый цІыкІухэм шъуафэдэу шъущытыгъ. 2Сэ шхын шъозгъэшхыщтыгъэп, щэ шъуезгъашъощтыгъэ нахь. Шхын шъушхын шъулъэкІыщтыгъэп, джыри шъу­лъэкІырэп. 3Сыда пІомэ джыри мы дунаем ицІыфхэм шъуафэд. Шъугъонымрэ зэщыхьанымрэ шъуазыфагу илъ­хэшъ, мы дунаем ицІыфхэм шъуафэдэба? Адрэ цІыфхэр зэрэзекІорэ хабзэм фэдэу, шъори шъузекІорэба? 4Сыда пІомэ шъуащыщэу горэм «Сэ Паул икуп сыщыщ», нэмыкІ горэми «Сэ Аполлос икуп сыщыщ», зиІокІэ, мы дунаем ицІыфхэм шъуафэдэба?

5Паул хэт щыща? Аполлос хэт щыща? ШІошъхъуныгъэ шъуиІэ зыгъэхъугъэхэу, Тхьэм фэлажьэрэ цІыфхэу ты­щытыгъ ныІэп, Зиусхьаным тэ тщыщэу хэти Іофэу

2:16 Еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 40:13.

ыпшъэ къызэрэрилъхьагъэм фэдэу. 6Сэ кІэхэр хэслъ­хьагъэх, Аполлос псыр кІигъэхъуагъ, ау Тхьэр ары къэ­зыгъэкІыгъэр. 7Арэущтэу кІэхэр хэзылъхьэрэми, псыр кІэзыгъахъорэми пкІэ яІэп, къэзыгъэкІырэ Тхьэ закъор ары нахь. 8КІэхэр хэзылъхьэрэри псыр кІэзыгъахъорэ­ри зэфэдэх. Хэти иІоф фэшъуашэу иІэхьышІу ыгъоты­жьыщт. 9Сыда пІомэ тызэгъусэу Тхьэм тыфэлажьэ. Шъо Тхьэм ихьасэ шъуфэд, Тхьэм ышІырэ унэм шъуфэд.

10Тхьэм ынэшІу къызэрэсщифагъэм тетэу, зэхэшІыкІы­ныгъэ зиІэу унэ зышІырэм фэдэу а унэм лъапсэ фэзгъэу­цугъ. НэмыкІ зыгорэми а лъапсэм тырешІыхьэ. Ау хэтми а лъапсэм зэрэтыришІыхьэрэ шІыкІэм дэгъоу ерэплъ. 11Сыда пІомэ Тхьэм ыгъэуцугъэ лъапсэр Исус Христос ары. Ащ нэмыкІ лъапсэ зыми ыгъэуцун ылъэкІыщтэп. 12Зыгорэм дышъэр, тыжьыныр, мыжъо лъапІэхэр, пхъэр, уцыр, е уарзэр а лъапсэм тыришІыхьэмэ, 13хэти иІоф зыфэдэр нафэ хъущт, сыда пІомэ Зиусхьаныр къэзылъэ­гъожьыщт мафэм ар къыгъэнэфэщт. А мафэр машІо игъусэу къэкІощт, машІоми хэти иІоф зыфэдэр къыгъэу­нэфыщт. 14Зыгорэм а лъапсэм тыришІыхьагъэр къанэмэ, ащ ифэшъошэ ІэхьышІу ыгъотыжьыщт. 15Ау зыгорэм лъа­псэм тыришІыхьагъэр машІокІэ стымэ, ащ иІэхьышІу шІо­кІодыщт. Ежьыр мыкІодэу къэнэжьыщт, ау машІом къы­хэкІыжьырэ цІыфыр къызэрэнэжьырэм фэдэу, ерагъэу къэнэжьыщт.

16Тхьэм иунэшхо шъузэрэфэдэри, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ шъугухэм зэрарылъыри шъошІэба? 17Зыгорэм Тхьэм иунэшхо зэхикъутэмэ, Тхьэм а цІыфыр ыгъэкІоды­жьыщт, сыда пІомэ Тхьэм иунэшхо лъапІэ. А унэшхоми шъуфэд.

183ыми зерэмыгъэпцІэжь. Шъуащыщэу зыгорэм мы лъэхъанэм зэхэшІыкІыныгъэ иІэу зелъытэмэ, зэхэшІы­кІыныгъэ имыІэу орэхъу, шъыпкъэмкІэ зэхэшІыкІыны­гъэ иІэным пае. 19Сыда пІомэ мы дунаем ицІыфхэм зэхэшІыкІыныгъэ зыфаІорэр Тхьэм ыдэжькІэ делагъэ, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу,* «Зэхэ­шІыкІыныгъэ зиІэхэм зэхэшІыкІыныгъэу зыфаІорэмкІэ Тхьэм ыубытыщтых». 20Мырэущтэуи Тхьэм игущыІэ тхы-

3:19 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Аюбэ икъэбар зэрыт тхылъым (Иов) 5:13.

гъэхэм арыт:* «ЗэхэшІыкІыныгъэ зиІэхэм ягухэлъхэм пкІэ зэрямыІэр Зиусхьаным ешІэ». 21Арышъ, хэт щыщ цІыфи зы цІыф горэм щэрэмытхъу, сыда пІомэ зэкІэ шъошъуий, 22Паул, Аполлос, Кифэ*, дунаер, щыІэныгъэр, лІэныгъэр, джы щыІэри щыІэщтри шъошъуиех. 23Ау шъо Христос шъурий, Христоси Тхьэм ий.