Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Христос иапостолхэр

Арэущтэу Христос фэлажьэрэ цІыфхэуи, Тхьэм ишъэф­хэр зыІэ къырилъхьэгъэ цІыфхэуи талъытэн фае. 2ЦІыфэу Іоф горэ зыІэ иплъхьэрэр узщыгугъышъун цІыфэу щытын фае. 3Шъори, нэмыкІ цІыфхэри шъукъы­зэрэсэплъырэм сэркІэ зи хэлъэп. Сэри хьыкум зытес­шІыхьэжьрэп. 4Сэ сыгукІэ мыхъун горэ зыдэсшІэжьрэп, ау ащкІэ зи симылажьэу сыхъугъэп. СиІоф хьыкум тезы­шІыхьэрэр Зиусхьаныр ары. 5Арышъ, игъо къэмысы рапшІэу, Зиусхьаныри къэмыкІоу, Іоф горэм хьыкум тешъумышІыхь. Зиусхьаным Іофхэу шІункІыгъэм хэгъэ­былъхьагъэхэр къыгъэнэфэщтых, цІыфхэм агухэм ары­лъхэри нафэ къышІыщтых. Ащыгъум Тхьэм хэти щы­тхъоу фэшъуашэр къыритыжьыщт.

6Сшыхэр, шъуишІуагъэ къэкІоным пае, сІуагъэхэр сэ сшъхьэрэ Аполлосрэ* сакъыттегущыІэу сІуагъэх, Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм шъуатемыкІынэу шъодгъэшІэным пае. Ащыгъум зы цІыфым нэмыплъ рихэу, нэмыкІ цІы­фым рыпагэу шъуащыщэу зи къэнэжьыщтэп. 7Адрэ цІыф­хэм анахьи унахь инэу хэт узылъытэрэр? Тхьэм къыуи­мытыгъэу сыда уиІэр? УиІэр къыозытыгъэр Тхьэр арышъ, сыд пае узщытхъужьра, Тхьэм ар къыуимыты­гъэм фэдэу?

8ЗыжъугъэшхэкІыгъаха? Бай шъухъугъаха? Тэ ты­шъуимыгъусэу пачъыхьэ шъухъугъа? ШъыпкъэмкІэ па-

3:20 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм арыт – еплъ Сэбур (Псалтыр) 94:11 (урыс библиемкІэ 93:11).

3:22 Кифэ – еплъ 1:12.

4:6 Аполлос – еплъ 1:12.

чъыхьэ шъухъугъагъоит, ащыгъум тэри тышъуигъусэу пачъыхьэ тыхъущтыгъ. 9Тэ апостолхэм* тиІоф сызэре­плъырэр мыры: укІ зытыралъхьэгъэ цІыфхэм тафэдэу аужьырэ дэдэ чІыпІэм тэ, апостолхэр, Тхьэм тыщигъэуцу­гъэм фэд. Дунае пстэури, мэлэІичхэри, цІыфхэри, Іэягъэ­кІэ къытэплъынхэу зэкІэмэ апашъхьэ тырагъэуцуагъэм фэд. 10Христос игъогу тызэрэрыкІорэм пае, зэхэшІыкІы­ныгъэ зимыІэ цІыфхэм тафэдэу тыщыт, ау шъо Христос зыгу илъ цІыф Іушхэу зышъолъытэжьы. Тэ лъэкІыны­гъэ тимыІэу тыщыт, ау шъо лъэкІыныгъэ шъуиІ. ЦІыф­хэм лъытэныгъи къышъуфашІы, ау тэ нэмыплъ къы­тахы. 11Мы сыхьат дэдэм нэсыфэ, мэлакІи псыфалІи тэлІэ. Зыщытлъэн тиІэп, цІыфхэми лые къытахы, уни тиІэп. 12Тэ тІэхэмкІэ тылажьэзэ, тэулэу. ЦІыфхэр къы­зытэхъонхэкІэ, «Тхьэм ынэшІу къышъущерэф», ятэІожьы. ЦІыфхэм къин зытагъэщэчкІэ, тэщыІэ. 13ЦІыфхэр Іэя­гъэкІэ къызыттегущыІэхэкІэ, дахэкІэ ахэмэ тапэгъокІы­жьы. Дунаем ихэкІэу, чІыгум ишІоим фэдэу тыкъэнэжьыгъ.

14ШъузгъэукІытэжьынэу арэп мыр зыфэстхырэр, ау шъо сибын лъапІэхэм шъуафэдэу къыжъугурызгъэІонэу ары. 15Христос игъогу ехьылІагъэу шъуагъэшІэнэу цІыф мин шъуиІэми, ты бэу шъуиІэп. Сыда пІомэ къэба­рышІур къызышъосэгъэІум, ты фэдэу сыкъышъу­фэхъугъ, Христос Исус шъугухэм арылъ зэрэхъугъэм пае. 16Арышъ, сышъолъэІу, сэ силъэужхэм шъуарыкІу. 17Ащ пае Зиусхьаныр зыгу илъэу, узщыгугъышъунэу щыт Тимофееу* сикІэлэ лъапІэм фэдэу щытыр къышъу­фэсэгъакІо. Чылыс зэІукІэ пстэуми зэрязгъашІэрэм тетэу, Христос игъогу сытетэу сызэрэзекІорэ шІыкІэр Тимофей шъугу къыгъэкІыжьыщт.

18Шъуадэжь сыкъэмыкІонэу гугъэхэу, шъуащыщэу зау­лэмэ зашІошІыжьы. 19Ау Зиусхьаным ыІомэ, бэ темышІэу шъуадэжь сыкъэкІощт. Ащыгъум а зызышІошІыжьхэрэм ягущыІэхэм ямызакъоу ялъэкІыныгъи згъэунэфыщт, 20сыда пІомэ Тхьэм и Тетыгъошхо иІоф зыдэщыІэр гу­щыІэныр арэп, Тхьэм илъэкІыныгъэ ары нахь. 21Сыда шъузыфаер? Бэщ сІыгъэу шъуадэжь сыкъэкІонэу ара, хьауми шІулъэгъуныгъэрэ гушъэбагъэрэкІэ сыкъэкІонэу ара?

4:9 апостолхэр – еплъ 1:1.

4:17 Тимофей – Паул дэлажьэу, игъогогъухэм ащыщыгъ. Еплъ Апостол. 19:22; Фил. 2:19-22.