Des1Des2Des3Des4Des5Des6

05

ЯТФЭНЭРЭШЪХЬ

Паул зинэ зышІэгъэ лІыр зэригъэмысагъэр

Зинэ шІэн зэрэшъухэлъыр цІыфхэм къаІотэжьы: Зы­горэм ятэ ишъуз егъэшъузыжьы. Ащ фэдэ зинэ шІэн ха­бзэ хымэ лъэпкъхэми ахэлъэп. 2Ау щытми, шъузышІо­шІыжьы! Арэущтэу шъузышІошІыжьыным ычІыпІэкІэ шъугу къеоу, ар зышІэгъэ лІыр зыхэжъугъэкІын фэягъ. 3Сэ сшъхьэрэ спкъырэкІэ шъуадэжь сыщымыІэ пэтми, сыгурэ спсэрэкІэ шъуадэжь сыщыІ, шъуадэжьи шъы­пкъэу сыщыІэм фэдэу, ар зышІагъэр згъэмысэгъахэ. 4Ти Зиусхьанэу Исус ыцІэкІэ шъузэІукІэу, сэри сыгурэ спсэрэкІэ шъуадэжь сыщыІэ зыхъукІэ, ти Зиусхьанэу Исус Христос илъэкІыныгъэкІэ 5а лІыр шэйтаным фэ­жъугъаз, ыпкъ кІодэу, Зиусхьаныр къызыкІожьыщт ма­фэм ыдэжь ыпсэ мыкІодэу къэнэжьыным пае.

6Шъузэрэзыщытхъужьырэр дэгъоп. Тэджэпс тІэкІум тхьацур зэкІэ зэригъэшІоІурэр шъошІэба? 7Арышъ, псэ­кІодым итэджэпсыжъ* зыхэшъух, тхьацукІэ къабзэм фэ­дэу шъухъуным пае – джыри тхьацу мышІоІу къабзэу шъузэрэщытым фэдэу. Сыда пІомэ Христос къурмэны­пхъэ къытфэхъугъ. Ар шъынэу Пасхъэ мэфэкІ мэфэ­шхохэм* адэжь Тхьэм къурмэныпхъэу фашІыщтыгъэм фэд. 8Арышъ, мэфэкІ мэфэшхор тэжъугъэгъэлъапІэ, ау бзэджагъэмрэ дэигъэмрэ ятэджэпсыжъэу орэмыхъу, ау гукъэбзагъэмрэ шъыпкъагъэмрэ яхьалыгъу мышІоІу къа­бзэкІэ мэфэкІ мэфэшхор тэжъугъэгъэлъапІэ.

9Зинэ зышІэхэрэм гъусэ шъуафэмыхъунэу къышъу­фэстхыгъ. 10Сэ къезгъэубытыгъэр мы дунаем ицІыфхэм ащыщхэу зинэ зышІэхэрэри, нэйпсыехэри, хъункІакІо­хэри, тхьэ нэпцІхэр зыгъэлъапІэхэрэри арэп. Арэущтэу

5:7 тэджэпсыжъыр – Паул тэджэпсыжъым фигъадэрэр псэкІодэу зез­ыгъэубгъоу, адрэ цІыфхэм узым фэдэу зэпахырэр ары.

5:7 Пасхъэ зыцІэ мэфэкІ мэфэшхохэр – а мэфэкІ мэфэшхохэр джуртхэм зыкІагъэмэфэкІырэр пщылІыныгъэм къыхищыжьхэзэ, Тхьэм ахэр Мысырым (Египет) къызэрэригъэкІыжьыгъагъэхэр ары. А мэфэкІ мэфэшхохэм апэ тэджэпс зыхэлъ хьалыгъур чІадзыжьы, мэфэшхохэм адэжьи тэджэпс тхьацум халъхьэрэп.

щытыгъэмэ, дунаем шъутекІыжьын фаеу хъущтыгъ. 11Ау къышъуфэстхыгъэр мыры: Зыгорэ шъушыкІэ зэджэ­жьэу щытми, зинэ ышІэмэ, е нэйпсыеу щытмэ, е тхьэ нэпцІхэр егъэлъапІэхэмэ, е нэмыкІ цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэмэ, е ешъуакІоу щытмэ, е хъункІакІоу щытмэ, ащ фэдэ цІыфым гъусэ шъуфэмыхъу. Ащ фэдэ цІыфым ыкІи шъудэмышх.

12Чылыс зэІукІэм щымыщхэм сэ хьыкум атесшІыхьа­нэу сиІоф хэлъа? Чылыс зэІукІэм щыщхэр арыба, хьы­кум зытешъушІыхьан фаер? 13Чылыс зэІукІэм щымы­щхэм Тхьэм хьыкум атришІыхьащт. «Арышъ, цІыф бза­джэр зыхэжъугъэкІ».*