Des1Des2Des3Des4Des5Des6

12

ЯПШІЫКІУЩЭНЭРЭШЪХЬ

ШІулъэгъуныгъэр

ЦІыфхэмрэ мэлэІичхэмрэ абзэхэмкІэ сыгущыІэу, ау шІу­лъэгъуныгъэ сыгу имылъмэ, жъгъырэу макъэ зыпыІу­кІырэ гъуаплъэмрэ мэкъае зыпыІукІырэ одджынымрэ са­фэд. 2Тхьэм ежь игущыІэхэр сыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэсІонхэу лъэкІыныгъэ къыситыгъэу сиІэми, шъэф пстэури сэшІэми, шІэныгъэ пстэури сиІэми, къушъхьэхэр нэмыкІ чІыпІэм згъэкощынхэу шІошъхъуныгъэ сиІэми, ау шІулъэгъуныгъэ сыгу имылъмэ, зэуи сыщытэп. 3СиІэр зэкІэ щыкІагъэ зиІэхэм ястыми, цІыфхэм спкъы машІо­кІэ агъэстынэу ястыми, ау шІулъэгъуныгъэ сыгу имылъ­мэ, ишІуагъэ къысэкІыщтэп.

4ШІулъэгъуныгъэм щыІагъэ иІ, гукІэгъуныгъэри иІ. ШІулъэгъуныгъэр шъугъорэп, зыщытхъужьрэп ыкІи зы­шІошІыжьрэп. 5ШІулъэгъуныгъэр емыкІоу зекІорэп, ежь ышъхьэ ишІуагъэ ыуж итэп, зигъэгусэрэп, бзэджагъэм егупшысэрэп. 6ШІулъэгъуныгъэр бзэджагъэм фэгушІо­рэп, шъыпкъагъэм фэгушІо нахь. 7ШІулъэгъуныгъэм мыхъун пстэури егъэгъу, ТхьэмкІэ шІошъхъуныгъэ иІэ зэпыт, Тхьэм щегугъы зэпыт, теубытэныгъэ иІэ зэпыт.

8ШІулъэгъуныгъэр ныбжьи кІодыжьыщтэп. Тхьэм ежь игущыІэхэр цІыфхэм агухэм къарилъхьахэу, цІыфхэм къызэраІохэрэм илъэкІыныгъэ уцужьыщт. ЦІыфхэм амышІэрэ бзэхэмкІи къызэрэгущыІэхэрэм илъэкІыны­гъэри зэпыужьыщт. ШІэныгъэри кІодыжьыщт. 9Арэу­щтэу зыкІэхъущтыр тишІэныгъэ щыкІэгъэнчъэу, икъу­гъэу зэрэщымытыр ары, Тхьэм ежь игущыІэхэр цІыф­хэм агухэм къарилъхьэхэу, цІыфхэм ахэр къызэраІохэ­рэм илъэкІыныгъи щыкІэгъэнчъэу, икъугъэу зэрэщымы­тыр ары, 10Ау щыкІагъэ зимыІэу, икъугъэ Іофыр къы­зыкІокІэ, щыкІагъэ зиІэу, имыкъугъэ Іофыр кІоды­жьыщт. 11Сабыеу сызыщэтым, сабыим фэдэу сыгущыІэ­щтыгъ, сабыим фэдэу сыгупшысэщтыгъ ыкІи къызгу­рыІощтыгъ. Ау лІы сызэхъум, а сабыиныгъэр хэсынэ­жьыгъ. 12Джы Іоф пстэури мынафэу гъунджэм* тызэри-

13:12 гъунджэ – пасэм гъунджэхэр агъэлыдыгъэ къэлаим хэшІы­кІыгъэхэу зэрэщытыгъэхэм пае, ахэмэ къапэІут пкъыгъохэр мынафэу къагъэлъагъощтыгъ.

плъэрэм фэдэу тэлъэгъу, ау а мафэм зэкІэ нафэу тлъэ­гъущт, зы цІыф горэм тызэрэпэІууцорэм фэдэу. Джы сишІэныгъэ щыкІагъэ иІэу, имыкъугъэу щыт, ау а мафэм зэкІэ сшІэщт, Тхьэм шъыпкъэу сызэришІэрэм фэдэу.

13Арэущтэу мы Іофищыр мыкІодыжьынхэу щытых: шІошъхъуныгъэр, Тхьэм ІэхьышІур къызэрэтитыщтым щыгугъыгъэныр, шІулъэгъуныгъэр. Ау ахэмэ ащыщэу анахь иныр шІулъэгъуныгъэр ары.