Des1Des2Des3Des4Des5Des6

13

ЯПШІЫКІУПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

НэмыкІ лъэкІыныгъэхэу Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ цІыфхэм къаритхэрэр

ШІулъэгъуныгъэр шъугухэм зэрарылъыщтым шъуи­шъыпкъэу ыуж шъуит. Тхьэм лъэкІыныгъэхэр къызэрэ­шъуитыщтхэм ыуж шъуит, анахьэу Тхьэм ежь игущыІэ­хэр шъугухэм къарилъхьанхэшъ, ахэр къэшъуІонхэу лъэкІыныгъэ къызэрэшъуитыщтым ыуж шъуит. 2Сыда пІомэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ ымышІэ­рэ бзэкІэ къэгущыІэрэр цІыфмэ адэгущыІэрэп, Тхьэм дэгущыІэ нахь, сыда пІомэ къыІохэрэр зыми къы­гурыІохэрэп. Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ шъэфхэр къеІох. 3Ау Тхьэм ежь игущыІэхэр цІыфэу зыгу къырилъхьэу, ахэр къэзыІорэр цІыфмэ адэгущы­Іэ, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ арегъэгъоты, агуре­гъаІо ыкІи егъэгушхох. 4ЦІыфэу ымышІэрэ бзэкІэ къэ­гущыІэрэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ зыфегъо­тыжьы, ау Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэу, ахэр къэзыІорэм чылыс зэІукІэм щыщхэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ арегъэгъоты. 5Шъо зэкІэми шъумы­шІэрэ бзэхэмкІэ шъукъэгущыІэнэу сыфай, ау ащ нахьи Тхьэм ежь игущыІэхэр шъугухэм къарилъхьанхэшъ, ахэр къызэрэшъуІонхэм илъэкІыныгъэ шъуиІэнэу сы­фай. Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэу, ахэр къэзыІорэр цІыфэу ымышІэрэ бзэкІэ къэгущыІэрэм нахьи нахь ин, а бзэр зыгорэм зэримыдзэкІымэ, чылыс зэІукІэм щыщхэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ ари­гъэгъотыным пае.

6Джы, сшыхэр, шъуадэжь сыкъакІоу сымышІэрэ бзэкІэ сыкъэгущыІэмэ, сыда сишІуагъэу шъозгъэкІыщтыр?

Тхьэм къысфигъэнэфэгъэ Іофхэр шъосымыІохэу, е шІэ­ныгъэ къышъосымытэу, е Тхьэм ежь игущыІэхэу сыгу къырилъхьэхэрэр, къэсымыІохэмэ, е Іоф горэхэр шъо­сымыгъашІэхэмэ, сишІуагъэ зи шъозгъэкІырэп, арыба? 7Ащ фэдэу, шыкІэпщынэрэ, къамылрэ, е адрэ псэ зы­хэмылъэу макъэ къызпыІукІырэмэ мэкъэ зэфэшъхьаф­хэр ямыІэмэ, орэдэу къарагъаІорэр сыдэущтэу зэхэпшІы­кІыщта? 8Бжъэмыешхом ымакъэ мынафэмэ, хэта заом зы­фэзыгъэхьазырыщтыр? 9Шъо шъуиІоф зытетыр ащ фэд. Шъо шъубзэгукІэ цІыфхэм зэхамышІыкІырэ гущыІэхэр къашъуІохэмэ, сыдэущтэу къашъуІорэр зэхашІыкІыщта? Жьыбгъэм шъудэгущыІэщт ныІэп. 10Дунаем бзэ зэфэшъ­хьафыбэхэр тетых, зэкІэ ахэми зыгорэ къарэкІы. 11Ау бзэм къикІырэр зэхэсымышІыкІымэ, къэгущыІэрэм хы­мэ сыфэхъущт, ежьыри хымэ къысфэхъущт. 12Арэущтэу шъори Тхьэм ежь Ыпсэ ЛъапІэ къыбгъодэкІэу, лъэ­кІыныгъэхэр къызэрэшъуитыщтхэм ыуж шъуитышъ, чы­лыс зэІукІэм щыщхэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ яжъугъэгъотыным пае, ащ фэдэ лъэкІыныгъэхэр щыкІэ­гъэнчъэу икъугъэу шъуиІэ зэрэхъущтым ыуж шъуит.

13Арышъ, цІыфэу ымышІэрэ бзэкІэ къэгущыІэрэм а бзэр зэридзэкІынэуи лъэкІыныгъэ къыритынкІэ Тхьэм ерэлъэІу. 14Сыда пІомэ сымышІэрэ бзэкІэ Тхьэм селъэ­Іумэ, спсэкІэ селъэІу, ау сиакъыл лажьэрэп. 15Сыда ащы­гъум сшІэщтыр? СпсэкІи сиакъылкІи Тхьэм селъэІущт. СпсэкІи сиакъылкІи тхьэщытхъу орэдхэр къэсІощтых. 16Сыда пІомэ умышІэрэ бзэкІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ Тхьэм ищытхъу пшІымэ, мы Іофхэр зэхэзымышІыкІырэ цІыфхэм ащыщэу зыгорэм уитхьэ­щытхъу сыдэущтэу «Амин»* фиІон ылъэкІына? КъапІо­рэр гурыІорэп, арыба? 17O дэгъоу Тхьэм ищытхъу ошІы, ау адрэм ишІуагъэ къакІорэп.

18Тхьэм ЬІпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ сымышІэрэ бзэкІэ шъо пстэуми анахьи нахьыбэу сызэрэгущыІэрэм­кІэ Тхьэм щытхъу фэсэшІы. 19Ау чылыс зэІукІэм сыщы­Іэу, сымышІэрэ бзэкІэ гущыІэ мин къэсІоным нахьи, цІыфхэм Іоф горэхэр язгъэшІэнхэм пае, сиакъылкІэ гу­щыІитф къэсІоныр нахь къэсэштэ.

14:16 Амин – джуртыбзэм щыщ гущыІэу «Арэущтэу орэхъу» къы­зэрыкІырэр ары.

20Сшыхэр, шъуигупшысакІэкІэ сабыйхэм шъуафэдэу шъумыхъу. Ау бзэджагъэмкІэ сабыйхэм лажьэ зэрямы­Іэм фэдэу, шъори шъухъу, шъуигупшысакІэкІи зыныбжь икъугъэ цІыфхэм афэдэу шъухъу. 21Зиусхьаным мырэу­щтэу къызэриІорэр Тэурат хабзэм ит:*

«ХымабзэхэмкІи хымэхэм абзэгухэмкІи

мы лъэпкъым сыдэгущыІэщт,

ау щытми къысэдэІущтхэп». 22Арышъ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ илъэкІыныгъэкІэ цІыф горэм ымышІэрэ бзэхэмкІэ гущыІэмэ, ар нэшанэ зыфэ­хъухэрэр шІошъхъуныгъэ зиІэхэр арэп, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэр ары нахь. Ау Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэрэ цІыфым ахэр къызиІохэкІэ, ар нэшанэ зыфэхъухэрэр шІошъхъуныгъэ зимыІэхэр арэп, шІошъ­хъуныгъэ зиІэхэр ары нахь. 23Чылыс зэІукІэм щыщ пстэури зэрэугъоигъэхэу, шъумышІэрэ бзэхэмкІи шъо зэкІэ шъугущыІэу, ащ фэдэ Іофхэр зымышІэрэ цІыф заулэ, е шІошъхъуныгъэ зимыІэ цІыф заулэ а зэІукІэм къыхахьэмэ, «Шъо шъудел», аІонба? 24Ау шъо пстэу­ми Тхьэм ежь игущыІэхэу шъугухэм къарилъхьэхэрэр къашъуІохэ зыхъукІэ, шІошъхъуныгъэ зимыІэ цІыф горэ, е ащ фэдэ Іофхэр зымышІэрэ цІыф горэ шъуи­зэІукІэ къыхахьэмэ, шъо зэкІэми къашъуІорэ гущы­Іэхэм зэхырагъэшІыкІыщт псэкІодышІэ цІыфэу зэрэщы­тыр, ыгу илъыри агъэунэфыщт. 25Арэущтэу а цІыфым ыгу илъ шъэфхэр нафэ къэхъух. ЫбгъэгукІэ чІыгум зытыридзэнышъ, Тхьэр ыгъэлъэпІэщт, «ШъыпкъэмкІэ Тхьэр шъуигъусэ», къыІозэ.

Чылыс зэІукІэм екІоу ыкІи зэгъэзэфагъэу Тхьэр ыгъэлъэпІэн фае

26Сыд етІанэ, сшыхэр? ШъузызэІукІэкІэ, зым тхьэщы­тхъу орэд къерэІу, адрэм Іоф горэ шъуерэгъашІэ, нэ­мыкІми Тхьэм къыфигъэнэфэгъэ Іоф горэ къерэІуат, нэмыкІри ымышІэрэ бзэкІэ орэгущыІэ, нэмыкІми ар зэ­рерэдзэкІ. Мы Іоф пстэуми гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІы­ныгъэ шъуагъэгъотынэу орэхъу. 27Ежьхэм амышІэрэ бзэ­кІэ цІыф горэхэр къэгущыІэхэ хъумэ, нэбгыритІу е нэ-

14:21 Тэурат хабзэм ит – еплъ Пегъымбар Исайас тхылъэу ытхыгъэм 28:11-12.

бгырищ, нахьыбэ орэмыхъу, зыр зым ыуж итэу орэгу­щыІэ. НэмыкІми ахэмэ къаІорэр зэрерэдзэкІ. 28Ау зэзы­дзэкІышъун цІыф горэ щымыІэмэ, ымышІэрэ бзэкІэ къэ­гущыІэрэм чылыс зэІукІэм зыщерэушъэф. ЫгукІэ орэ­гущыІ, Тхьэми дэрэгущыІ.

29ЦІыфхэу Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэзыІонхэу лъэкІыныгъэ зэритхэрэм ащыщхэу нэ­бгыритІу е нэбгырищ шъуизэІукІэ къыщэрэгущыІэх, къа­Іохэрэри адрэхэм арэгъэунэфых. 30Тхьэм зэІукІэм хэсхэм ащыщэу зыгорэм Іоф горэ къыфигъэнафэмэ, апэу къэ­гущыІэрэм зерэушъэф. 31Сыда пІомэ шъо зэкІэмэ Тхьэм ежь игущыІэхэу шъугухэм къарилъхьэхэрэр зыр зым ыуж итэу къэшъуІонхэ шъулъэкІыщт, адрэ цІыфхэм зэкІэми зыгорэ зэрагъэшІэным паий, зэкІэри гушхонхэм паий. 32ЦІыфхэу Тхьэм ежь игущыІэхэр зыгу къырилъхьэхэу, ахэр къэзыІонхэу лъэкІыныгъэ зэритыхэрэм аІэ а лъэ­кІыныгъэр илъ, 33сыда пІомэ Тхьэр гупсэфыныгъэм и Тхьэу щыт нахь, зэхэтхъогъэ Іофым и Тхьэу щытэп. Тхьэм ицІыф лъапІэхэм ячылыс зэІукІэ пстэуми яІоф зы­тетыр ащ фэд.

34Бзылъфыгъэхэм чылыс зэІукІэм зыщарэушъэф. Ахэр гущыІэнхэу фитхэп, ау Тэурат хабзэм зэритым фэ­дэу, ялІыхэм афэІорышІэнхэ фае. 353ы Іоф горэ зэрагъэ­шІэнэу фаехэмэ, яшъхьэгъусэмэ унэм щярэупчІых; сыда пІомэ чылыс зэІукІэм хэсэу бзылъфыгъэр къэгущыІэныр екІурэп. 36Тхьэм игущыІэхэр шъуадэжь къикІыгъэха, сэІо? Хьауми а гущыІэхэр цІыфхэу зынэсыгъэхэр шъо шъуизакъуа?

37ЦІыф горэм ыгу Тхьэм ежь игущыІэхэр къырилъ­хьэхэу, ахэр къыІонхэу лъэкІыныгъэ иІэу мэгугъэмэ, е Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыгу илъэу мэгугъэмэ, мы къышъу­фэстхырэр Зиусхьаным зэриунашъор къыгурэрэІу. 38Ар къызыгурымыІорэ цІыфым къыгурэрэмыІу.

39Арышъ, сшыхэр, Тхьэм ежь игущыІэхэр шъугухэм къарилъхьанхэшъ, ахэр къэшъуІонхэу лъэкІыныгъэ къызэрэшъуитыщтым ыуж шъуит, амышІэрэ бзэхэмкІи цІыфхэр къэшъумыгъэгущыІэнхэу шъупымылъ. 40Ау Іофхэр зэкІэ екІухэу ыкІи зэгъэзэфагъэхэу орэхъу.