Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

ЗэзэгъыныгъакІэм икъэбар цІыфхэм ятэгъашІэ

Тызщытхъужьынэу джыри зэ къэтыубла? Хьауми зыгорэм къышъуфитхыгъэу е шъо шъутхыгъэу къытщытхъурэ тхылъ горэ тищыкІагъа, цІыф заулэмэ зэрящыкІагъэм фэдэу? 2Шъо къытщытхъурэ тхылъым шъуфэд. Ар тыгухэм арытхагъэу щыт. Щыф пстэуми а тхылъыр ашІэн ыкІи еджэнхэ алъэкІыщт. 3ТиІоф шІугъэу къыхэкІыгъэу, Христос ытхыгъэ тхылъым фэдэу шъузэрэщытыр къэшъогъэлъагъо. А тхылъыр къамзый мэрчэпкІэ тхыгъэп, щыІэныгъэ къытэзытырэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэкІэ тхыгъэ нахь. Мыжъобгъухэми атетхагъэу щытэп, цІыфхэм агухэм арытхагъэу щыт нахь.

4Христос Тхьэм тызэрэщигъэгугъырэм пае, арэущтэу тэІо. 5Тэр-тэрэу тилъэкІыныгъэкІэ зыгорэ къэтыгупшы-

2:13 Македоние хэкур – еплъ 1 Кор. 16:5.

 

сын тлъэкІэу тІорэп, ау лъэкІыныгъэ къытэзытырэр Тхьэр ары. 6Ащ зэзэгъыныгъакІэм* тыфэлэжьэнэу лъэкІыныгъэ къытитыгъ. А зэзэгъыныгъэр гущыІэ тхыгъэхэм атет зэзэгъыныгъэу щытэп, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыдэжь къикІырэ зэзэгъыныгъэу щыт нахь; сыда пІомэ гущыІэ тхыгъэм егъалІэ, ау Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ къегъэпсэужьы.

7ХьарыфхэмкІэ мыжъобгъухэм атетхэгъэ Тэурат хабзэм Іофэу ышІагъэм лІэныгъэ цІыфхэм къафигъэкІонэу арыгъэ пэтми, щытхъушхо иІэу къэкІуагъ. Арэущтэу пегъымбар Мусэ ынэгу нэфынэшхоу кІэтыр* текІыжьэу щытыгъэ пэтми, Израил цІыфхэр ынэгу еплъынхэ алъэкІыщтыгъэп. 8Арэущтэу зэрэщытым пае, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ Іофэу ышІэрэм ащ нахьи нахь щытхъушхо иІэн фаеба? 9Тэурат хабзэу цІыфхэр зыгъэмысэрэм Іофэу ышІагъэм щытхъушхо иІагъэмэ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу цІыфхэм Тхьэм ыдэжькІэ шъыпкъагъэ яІэу зыгъэхъурэм Іофэу ышІэрэм ащ нахьи бэкІэ нахь щытхъушхо иІэн фае. 10Сыда пІомэ Тэурат хабзэу щытхъушхо иІэу щытыгъэм щытхъу зи имыІэжьэу къэнэ, ыужкІэ къэкІогъэ къэбарышІоу нахь щытхъушхо зиІэм фэбгъадэмэ. 11Тэурат хабзэу кІодыжьыщтыгъэм щытхъушхо иІагъэмэ, къэбарышІоу мыкІодэу къэнэжьырэм ащ нахьи бэкІэ нахь щытхъушхо иІэн фае.

12Арышъ, ащ фэдэ щыгугъыгъэныр зэрэтиІэм пае, тыгушхоу тыкъэгущыІэ. 13Пегъымбар Мусэ зэрэзекІуагъэм фэдэу тызекІорэп. Израил цІыфхэм ащ ынэгу кІэт нэфынэшхор зэрэкІодырэр амылъэгъуным пае, ынэгу рихъуагъ*. 14Яакъылхэр гуркъэхэу хъугъэх. Непэрэ мафэм нэсы пэсэрэ зэзэгъыныгъэм итхылъхэм* зяджэхэкІэ, яакъылхэр ихъуагъэхэу къэнэх, сыда пІомэ Христос закъор а нэ-

3:6 зэзэгъыныгъакІэр – Тхьэм ежьымрэ ицІыфхэрэ азыфагу дилъхьэгъэ зэзэгъыныгъэр ары. Мыщ дэжьым Паул зэзэгъыныгъакІэу Исус Христос ыгъэхъугъэр пэсэрэ зэзэгъыныгъэу пегъымбар Мусэ иТэурат хабзэм зигугъу ышІэу итым фегъадэ.

3:7 пегъымбар Мусэ ынэгу нэфынэшхоу чІэтыр – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 34:29.

3:13 ынэгу рихъуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 34:33.

3:14 пэсэрэ зэзэгъыныгъэм итхылъхэр – джуртхэм ятхылъ лъапІэхэр ары: Тэурат, Сэбур, пегъымбархэм атхыгъэ тхылъхэри, нэмыкІхэри.

 

кІурыхъор Іузыхыжьын зылъэкІырэр. 15Израил цІыфхэр непи пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ зеджэхэкІэ, агу техъон иІ. 16Ау зыгорэм Зиусхьаным зызэрэфигъазэу, а техъуагъэр техыгъэ мэхъу. 17Зиусхьаныр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ары, ар зыдэщыІэми шъхьафитныгъэри щыІ. 18Тэ зэкІэ, зынэгу имыхъуагъэу Зиусхьаным ищытхъушхо гъунджэм къызэрищырэм фэдэу еплъыхэрэм, нахь щытхъушхо тиІэ хъу зэпытэу, ежьым фэдэ тыхъоу, зэблэхъугъэу тэхъу зэпыт. Ар зэкІэри къызхэкІырэр Зиусхьаным Ыпсэ ЛъапІэ ары.