Des1Des2Des3Des4Des5Des6

03

ЯЩЭНЭРЭШЪХЬ

Паул хымэ лъэпкъхэм Іофэу афишІагъэм къызэрэтегущыІэрэр

Ащ пае, сэ, Паул, Христос Исус сыфэлажьэу, шъо хымэ лъэпкъхэм* къэбарышІур къызэрэшъозгъэІурэм пае, хьапсым сычІадзагъэу сычІэс.

2Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ Іоф къышъуфэсшІэнэу спшъэ къызэрэрилъхьагъэм икъэбар зэхэшъухыгъэн фае.

2:14 итІур – джуртхэмрэ мыджуртхэмрэ ары.

2:20 пегъымбархэр – христиан пегъымбар купэу Исус ыцІэкІэ къэгу­щыІагъэхэр ары. Еплъ Апостол. 13:1; 1 Кор. 12:28-29.

3:1 хымэ лъэпкъхэр – мыджуртхэр ары.

3Тхьэм игухэлъ шъэф къысфигъэнафи, сигъэшІагъэ, кІэ­кІэу къызэрэшъуфэстхыгъэм фэдэу. 4Мы тхылъым шъу­зеджэкІэ, Христос ехьылІэгъэ шъэфым зэхэшІыкІыныгъэу фысиІэм гу лъышъутэн шъулъэкІыщт. 5А шъэфыр Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ мы уахътэм апостол лъапІэхэмрэ пегъым­бар* лъапІэхэмрэ зэрафигъэнэфагъэм фэдэу, ыпэрэ лІэ­шІэгъухэм* ащыпсэущтыгъэ цІыфхэм Тхьэм аригъэшІэ­гъагъэп. 6А шъэфыр мыры: Христос Исус хымэ лъэпкъхэм агухэм арылъ хъоу, къэбарышІур зэрадэрэмкІэ Тхьэм Израил лъэпкъым ІэхьышІоу къылъигъэсырэр ахэми къа­лъегъэсы; а лъэпкъхэри Израил игъусэхэу зы пкъым щыщых, Тхьэм Израил лъэпкъыр ІофышІухэу къызэри­гъэгугъагъэхэм ахэми яІахьэ ахэлъ.

7Тхьэм лъэкІыныгъэу къысхилъхьагъэм тетэу, мы Іофыр згъэцэкІэнэу ынэшІу щыфэныгъэкІэ тынэу къызэрэси­тыгъэмкІэ мы къэбарышІум сыфэлэжьэнэу сигъэнэфагъ. 8Тхьэм ицІыф лъапІэхэм анахьи нахь цІыкІоу сыщытми, Тхьэм ынэшІу щыфэныгъэкІэ мы Іофыр спшъэ къырилъ­хьагъ: Христос хэлъ баиныгъэшхоу зыми ымыгъэунэфы­шъущтым икъэбар хымэ лъэпкъхэм язгъэІунри, 9Тхьэм игухэлъ шъэф цІыф пстэуми нафэ афэсшІынри ары. БлэкІыгъэ лъэхъанэхэм ащегъэжьагъэу а гухэлъ шъэ­фыр Тхьэу зэкІэ къэзыгъэхъугъэм аригъэшІагъэу щыты­гъэп. 10Тхьэм арэущтэу зыфишІагъэр чылыс зэІукІэмкІэ изэхэшІыкІыныгъэ зэмылІэужыгъом икъэбар ошъо лъэ­ныкъом щыІэ Іэшъхьэтетхэми, тетыгъо зиІэхэми джырэ уахътэм щаригъэшІэнэу ары. 11Тхьэм а Іофыр ыгъэцэ­кІагъ мыкІодыжьын гухэлъэу Тхьэм Христос Исусэу ти Зиусхьан ригъэгъэцэкІагъэм тетэу. 12Христос ты­гухэм арылъэу, ежьымкІэ шІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм пае, тыгушхоу ыкІи ежьым тыщыгугъэу Тхьэм пэблагъэ тыхъун тэлъэкІы. 13Арышъ, шъо сишІуагъэ шъозгъэкІы­нэу къин зэрэсщэчырэм пае, шъугу шъумыгъэкІодынэу сышъолъэІу. А къинэу сэ сщэчырэм шъоркІэ щытхъу хэлъ.

3:5 пегъымбархэр – еплъ 2:20. 3:5 лІэшІэгъу – илъэсишъэ мэхъу.

Паул шІошъхъуныгъэ зиІэхэу Ефес дэсхэм Тхьэм зэрафелъэІурэр

14Арышъ, ти Зиусхьанэу Исус Христос Ятэ ыпашъхьэ лъэгонджэмышъхьэкІэ сетІысхьэ. 15Ежьыр ары Ты лъапІэу уашъоми чІылъэми ащыІэу, сыдрэ унагъоу зыфаІорэми ыцІэ къызхэкІырэр. 16Тхьэм ищытхъушхо тетэу, ежь Ыпсэ ЛъапІэкІэ шъугухэр лъэкІыныгъэкІэ ыгъэпытэн­хэу селъэІу, 17шъушІошъ зэрэхъугъэмкІэ Христос шъу­гухэм арылъыным пае. 18Шъулъапсэхэр шІулъэгъуныгъэм хэлъхэу ыкІи ащ шъутетэу, Тхьэм ицІыф лъэпІэ пстэуми шъурягъусэу, Христос ишІулъэгъуныгъэ ишъомбгъуагъи, икІыхьагъи, икууагъи, илъэгагъи къыжъугурыІонхэм пае, лъэкІыныгъэ шъуиІэнэу Тхьэм селъэІу. 19А шІулъэ­гъуныгъэу шІэныгъэ пстэури зынэмысырэр шъушІэнэу орэхъу, Тхьэм ишэн зэкІэ къышъухэлъыным пае.

20Тхьэм щытхъушхор ий. Ежь илъэкІыныгъэу къыт-

хэлъымкІэ Іофэу тызэрелъэІушъущтхэмрэ тызэгупшысэ-

шъущтхэмрэ анахьи, егъэлыягъэу нахьыбэ ышІэн елъэкІы.

21Тэ Христос Исус зыгухэм арылъэу, чылыс зэІукІэм

щыщхэм мыкІодыжьын лъэхъанэу къэкІощтхэмкІи лІэ-

шІэгъоу къэкІощтхэмкІи щытхъушхор Тхьэм фэтэжъу­гъэшІ. Амин.