Des1Des2Des3Des4Des5Des6

04

ЯПЛІЭНЭРЭШЪХЬ

Зыпкъ закъом фэдэу тызэрэхъурэр

Сэ Зиусхьаным сызэрэфэлажьэрэм пае, хьапсым сычІа­дзагъэу сычІэсэу сышъолъэІу: псэукІэу шъуиІэнэу Тхьэр къызфышъоджагъэм тетэу шъузекІу. 2Мыпэгэныгъэри, гушъэбагъэри, щыІагъэри шъугухэм арыжъугъэлъхэу, шІулъэгъуныгъэкІэ зым зыр ерэщыІ. 3Зэзэгъыныгъэу шъузэзыпхырэмкІэ Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ зы шъуищыты­ныгъэу шъуигъэгъотырэр зэрэшъуухъумэным ыуж шъуит. 4Пкъэу тызщыщыр зы, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІи зы, Іофэу тызщыгугъэу тызпаплъэу, Тхьэр къызфышъоджагъэри зы. 53иусхьаныри зы, шІошъхъуныгъэри зы, тызкІаумэ­хъырэри зы. 6Тхьэу цІыф пстэуми Ятэ лъапІи зы. Ащ цІыф пстэуми тетыгъо афыриІ, зэкІэмкІи Іоф ешІэ, тэ зэкІэми ар тыгухэм арылъ.

7Тэ тщыщэу хэти Христос ынэшІу къыщифагъ, хэти тынэу къыритынэу зэрэфигъэшъошагъэм тетэу. 8Джары Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зыкІарытыр:

«ЫпшъэкІэ зыдэкІоежьым, гъэрхэри игъусэхэу

зыдыдищэягъэх, цІыфхэми тынхэр аритыгъэх».

9(ЫпшъэкІэ дэкІоежьыгъ зыфиІорэ гущыІэхэм къары­кІырэр ыпэкІэ чІылъэм ыхэ дэдэм нэс къызэрехыгъэр ары. 10Ыхэ дэдэм нэс къехыгъэр ежь дэдэр ары ошъо пстэуми анахьи нахь лъагэу дэкІоежьыгъэр, щыІэ пстэуми щыкІагъэ зи ямыІэу, икъугъэу ыгъэхъуным пае.) 11Хри­стос цІыфхэм тынхэр зэраритыгъэхэр мары: ежьым цІыф заулэ апостолхэу* ыгъэнэфагъэх, нэмыкІхэри пегъым­бархэу* ыгъэнэфагъэх, адрэхэри ежьым икъэбарышІу агъэІунэу ыгъэнэфагъэх, етІани нэмыкІхэри дин пащэхэу ыкІи дин гъэсакІохэу ыгъэнэфагъэх. 12Тхьэм ахэр зы­фигъэнэфагъэхэр ицІыф лъапІэхэр ежьым фэлэжьэнхэу аригъэлъэкІынри, Христос ыпкъ щыщхэм гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ аригъэгъотынри ары. 13Арэущтэу тэ зэкІэ Тхьэм ЫкъокІэ шІошъхъуныгъэ тиІэу, ари тшІэу, зы тыхъущт, Христос зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэу зэрэщытым фэдэу, тэри зишъыпкъагъэ щыкІагъэ зи зимыІэ цІыф икъугъэхэу тыхъущт.

14ЕтІанэ тысабыижьыщтэп, хыорхэм адыкІэ мыдыкІэ тызэрамыдзэжьэу, цІыф заулэм адрэ цІыфхэм Іофхэу ара­гъашІэхэрэм яжьыбгъэ пстэуми тызэрафыжьыщтэп. ЦІыф­хэу адрэ цІыфхэр дахьыхынхэмкІэ фэІазэхэм ятхьагъэ­пцІыгъэ тыкъыфэнэжьыщтэп. 15Арэущтэу мыхъоу, шІу­лъэгъуныгъэр тыгухэм арылъэу, шъыпкъагъэр къатІозэ, сыд фэдэ лъэныкъокІи Христос тыфэдэнэу къытхэхъощт. Ежьыр ары шъхьэр. 16Ежь Христос ары пкъым кІуа­чІэ езыгъэгъотырэри, пкъыр зэзыпхырэ щыІэ пстэумкІэ пкъыр зэкІэ зэхэзыгъэуцорэри, зэкІэзыубытэрэри. Арэу­щтэу пкъым щыщэу тэдрэ Іахьэр зэрэлэжьэн фаем фэдэу зылажьэкІэ, пкъым хэхъо, шІулъэгъуныгъэкІи нахь кІуа­чІэ егъоты.

4:11 апостолхэр – ыпэ рапшІэу нэбгырэ пшІыкІутІоу Исус игъогу ры­кІонхэу къыхихыгъэхэр ары, етІанэ Паул фэдэхэу, нэмыкІ цІыфхэу Христос ыгъэнэфагъэхэр ары.

4:11 пегъымбархэр – еплъ 2:20.

Христос зыгу илъхэм щыІэкІакІэу яІэр

173иусхьаным ыцІэкІэ лъэшэу къышъуфэсэгъэпытэ: Хымэ лъэпкъхэм яшъхьэнэкІыгъэкІэ зэрэзекІохэрэм фэ­дэу шъумызекІу. 18ЯзэхэшІыкІыныгъэ шІункІы, ягуркъа­гъэ* къыхэкІыкІи зи амышІэу, Тхьэм цІыфхэм къаритырэ щыІэныгъэм пэчыжьэх. 19Агухэм гулъытэ зи ямыІэу, мыхъомышІэ псэукІэм зыратыгъ, загъэшхэкІыни амы­лъэкІэу, сыд щыщырэ гумыкъэбзагъэм пылъых.

20Ау Христос икъэбар шъозыгъэшІэгъэ цІыфхэм арэу­щтэу шъузекІонэу шъуагъэшІагъэп. 21Сыда пІомэ Христос икъэбар шъо зэхэшъухыгъ, ежьыри шъугухэм арылъэу, ежьым хэлъ шъыпкъагъэр зэжъугъэшІагъ. 22Шъуипсэу­кІэжъ щыщ шъуишэныжъ бзаджэр хэшъунэжьын зэрэфаер зэжъугъэшІагъ. Сыда пІомэ шъуишэныжъ бзаджэ ихъо­псэныгъэ мыхъунхэу шъукъэзыгъапцІэхэрэмкІэ шъуигъэ­кІоды пэтыгъ. 23Шъугухэм арылъи шъуигупшысакІи Тхьэм зэрежъугъэхъокІын зэрэфаери зэжъугъэшІагъэ. 24Шъыпкъагъэрэ гукъэбзагъэрэ шъыпкъэу шъуиІэнэуи, ежьым шъуфэдэнэуи, Тхьэм шъукъигъэхъужьыгъэу, шэ­ныкІэшІур шъуашэу зэшъущэкІын зэрэфаери зэжъугъэ­шІагъэ.

25Арышъ, пцІыусыныр хэшъунэжьи, хэти игъунэгъу шъыпкъагъэр рерэІу, сыда пІомэ тэ зэкІэри зы пкъы за­къом тыщыщ. 26Шъугубжыми, псэкІод шъумышІэ. Шъугу­бжыгъэу, тыгъэр къошъумыгъэхьажь. 27Шэйтаным гъогу ешъумыт. 28ТыгъуакІор орэмытыгъожь, ау орэлажьи, ыІэхэмкІэ шІу ерэшІ, щыкІагъэ зиІэхэм афигощынэу иІэным пае.

29ГущыІэ емыкІухэр шъужэхэм къадэшъумыгъэкІых, ау адрэ цІыфхэм зэрящыкІагъэм фэшъуашэу, гурэ псэрэкІэ нахь лъэкІыныгъэ яжъугъэгъотызэ, гущыІэ­шІухэр шъужэхэм къадэжъугъэкІыхэ нахь, цІыфхэу зэхэ­зыххэрэм шъуишІуагъэ яжъугъэкІыным пае. 30Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэ ыгу хэшъумыгъэкІ. Тхьэм шъушъхьэхэр зищэ­фыжьыщт мафэм* нэсыфэ, ежь Ыпсэ ЛъапІэ мыхъурым фэдэу, Тхьэм шъугухэм къарилъхьагъ. 31Сыд фэдэ гу-

4:18 гуркъагъэ – къаигъагъэкІэ къыбгурыІонэу умыдэныр, пІуагъэми утемыкІыныр ары.

4:30 Тхьэм шъо шъушъхьэхэр зищэфыжьыщт мафэр – ахърэт мафэр ары.

жъри, къызэкІэплъыхьанри, губжыни, куохьауни, цІыфхэм ІэягъэкІэ атегущыІэни, сыд щыщырэ бзэджагъи хэшъунэ­жьых. 323ыр зым шІу фэрэхъу, гукІэгъу зэфэшъушІ ыкІи зэфэжъугъэгъу, Тхьэм Христос шъок къызэрэшъуфы­ригъэгъэгъугъэм фэдэу.