Des1Des2Des3Des4Des5Des6

10

ЯПШІЭНЭРЭШЪХЬ

Тэурат хабзэр ІофышІухэу къэкІощтхэм яжьаоу щыты­гъэ ныІэп, а ІофышІухэр зэрэщытыщтхэри шъыпкъа­гъэкІэ къыгъэлъэгъон ылъэкІыщтыгъэп. Арышъ, а къур­мэн дэдэхэу илъэс къэси ашІы зэпытыщтыгъэхэмкІэ цІыфхэу Тхьэм пэгъунэгъу хъунхэу фаехэр Тэурат хабзэм Тхьэм ыдэжькІэ зишъыпкъагъэ зи щыкІагъэ зимыІэ цІыф икъугъэхэу ыгъэхъунхэ ылъэкІыщтыгъэп. 2Ар ылъэкІыщтыгъэмэ, цІыфхэм къурмэншІыныр ханэ­жьыщтыгъ. Сыда пІомэ Тхьэм пэгъунэгъу хъунхэу фае­хэр а къурмэнхэмкІэ къабзэу хъущтгъэхэмэ, япсэкІод­хэр агухэмкІэ зыдашІэжьыщтыгъэхэп. 3Ау а къурмэн­хэм илъэс къэси япсэкІодхэр агу къагъэкІыжьыщтыгъэх, 4сыда пІомэ шкІэхэмрэ пчэнхэмрэ алъ цІыфхэм япсэ­кІодхэр атырихын ылъэкІыщтэп.

5Арышъ, Христос мы дунаем къытехьанэу зэхъум, ащ Тхьэм мырэущтэу риІуагъ:*

«Къурмэнхэми тынхэми уафэягъэп,

ау пкъы къысфэбгъэхьазырыгъ. 6ЦІыфхэм машІокІэ агъэстырэ къурмэнхэри,

япсэкІодхэр зытырахынхэм пае ашІырэ къурмэн­хэри

игъоу плъытагъэхэп. 7ЕтІанэ сэ сІуагъэ:

'О Тхьэ, мары, узыфаер згъэцэкІэнэу сыкъэ­кІуагъ,

уитхылъ сикъэбар зэритым фэдэу'». 8Христос арэущтэу къызеІом, ыпэ рапшІэу къыІуа­гъэхэр мыхэр ары: «Къурмэнхэми, тынхэми, цІыфхэм агъэстырэ къурмэнхэми, япсэкІодхэр зытрахынхэм пае, ашІырэ къурмэнхэми уафэягъэп ыкІи игъоу плъыта­гъэхэп». ЦІыфхэм а къурмэнхэр Тэурат хабзэм иунашъо тетэу ашІыщтыгъэ пэтми, Христос арэущтэу къыІуагъ. 9ЕтІанэ мырэущтэу къыІуагъ: «О Тхьэ, мары, узыфаер згъэцэкІэнэу сыкъэкІуагъ». Арэущтэу Христос апэрэ Іоф­хэр* зы бгъукІэ ригъэзэкІыгъэх, ахэмэ ачІыпІэ ятІонэрэ Іофыр* ригъэуцоным пае. 10Исус Христос Тхьэр зыфэя-

10:5-7 Тхьэм мырэущтэу риІуагъ – еплъ Сэбур (Псалтыр) 40:6-8 (урыс

библиемкІэ 39:7-9).

10:9 апэрэ Іофхэр – къурмэншІынхэр ары.

10:9 ятІонэрэ Іофыр – Христос къурмэныпхъэу зызэришІырэр ары.

гъэр зэригъэцэкІагъэм пае, ежьым ыпкъ зэзакъо къур­мэныпхъэу зэришІыгъэмкІэ, джыри зэ къурмэныпхъэу ымышІыжьынэу, тыгухэр ыгъэкъэбзэжьыгъэх.

11Хэтрэ дин пащи идин пэщэ Іоф мафэ къэс ешІэ. А къурмэн дэдэхэу цІыфмэ япсэкІодхэр атезыхын зы­мылъэкІхэрэр ешІы зэпытых. 12Ау Христос цІыфмэ япсэкІодхэр егъашІэм ыпщыныжьыпэнхэм пае, зы къур­мэныпхъэ закъоу зешІы ужым, Тхьэм иджабгъукІэ щы­сынэу готІысхьагъ. 13А уахътэм къыщегъэжьагъэу Христос пэплъэ, ипыйхэр Тхьэм ащ лъэгукІэтын* зы­фишІыщт мафэм. 14Арэущтэу зэзакъо къурмэныпхъэу зызэришІыгъэмкІэ зыгу къабзэ хъухэрэм егъашІэм Тхьэм ыдэжькІэ зишъыпкъагъэ зи щыкІагъэ зимыІэ цІыф икъугъэхэу ыгъэхъугъэх.

15Тхьэм Ыпсэ ЛъапІи мы ІофымкІэ къытфеушы­хьаты; сыда пІомэ ыпэ рапшІэу мырэущтэу къеІо:* 16 «Зиусхьаным къеІо:

А мафэхэм ауж зэзэгъыныгъэу сэррэ ахэмрэ

тазыфагу дэслъхьащтыр мыры:

Сиунашъохэр ахэмэ агухэм арыслъхьащтых,

ашъхьэхэми арыстхэщтых». 17ЕтІанэ къеІо:*

«ЯпсэкІодхэри бзэджагъэу ашІагъэхэри

сыгу изгъэлъыжьыщтхэп». 18Тхьэм цІыфмэ япсэкІодхэр зэрафигъэгъугъэхэм пае, ахэр апщыныжьынхэм фэшІ, къурмэн ашІынэу щыкІагъэ яІэжьэп.

Тхьэм пэблагъэ тыжъугъэхъу

19Арышъ, тшыхэр, Исус ылъэу къащым щыкІэкІыгъэм пае, чІыпІэ лъапІэу Тхьэр зыдэщыІэм гушхоныгъэкІэ тихьан тлъэкІыщт. 20Сыда пІомэ Исус ыпкъ къурмэ­ныпхъэу зэришІыгъэмкІэ щыІэныгъэ тиІэ зыгъэхъурэ гъогукІэу пэІухъом блэкІырэр къытфыІуихыгъ. 21Тхьэм

10:13 лъэгукІэтын – еплъ 1:13.

10:15-16 ыпэ рапшІэу мырэущтэу къеІо – еплъ Пегъымбар Иеремие тхылъэу ытхыгъэм 31:33.

10:17 етІанэ къеІо – еплъ Пегъымбар Иеремие тхылъэу ытхыгъэм 31:34.

иунагъо зыІэ илъ дин пэщэшхо тиІ. 22Арышъ, Исус ылъ тыгухэм атриутхэзэ, тыгухэмкІэ зи мыхъун зыдэтымы­шІэжьынэу зэригъэкъэбзэжьыгъэхэм паий, тпкъыхэр псы къабзэкІэ зэрэттхьакІыгъэхэм паий, тыгухэм шъып­къагъэрэ шІошъхъуныгъэшхорэ арылъхэу, Тхьэм пэгъу­нэгъу тыжъугъэхъу. 23Арышъ, тызщыгугъыхэу, тызпа­плъэрэ ІофышІухэу цІыфхэм зигугъу афэтшІыхэрэм ты­къызэкІэмыкІожьэу татетэу тарыжъугъакІу, сыда пІомэ а ІофышІухэмкІэ тыкъэзыгъэгугъэгъэ Тхьэм шъыпкъа­гъэ иІэшъ ары. 24ШІулъэгъуныгъэ тыгухэм арылъынэуи, шІушІэныгъэхэм тапылъынэуи тызэрэгъэгушхоу тызэ­кІэлъыжъугъэплъыжь. 25ЦІыф заулэмэ зэряхабзэ фэдэу тызэІукІэныр хэтэшъумыгъан, ау тызэрэжъугъэгушху. Зиусхьаным имафэ* нахь къэблэгъагъэу зэрэшъу­лъэгъурэм пае, нахьи нахьыбэу шъузэрэгъэгушхон фае.

26Шъыпкъагъэр зэдгъэшІагъэу, тыфаеу псэкІодшІэ­ным тыпылъмэ, типсэкІодхэр ттезыхын къурмэныпхъэ щыІэжьэп, 27ау щынэгъо унашъоу Тхьэм къыттыришІы­хьащтымрэ Тхьэм пэуцухэрэр зыгъэстыщт мэшІошхомрэ къытпэплъэх. 28Пегъымбар Мусэ и Тэурат хабзэ едэ­Іунэу зымыдэрэм шыхьатитІум е шыхьатищым къаІорэм­кІэ гукІэгъу фамышІэу укІ тыралъхьэщтыгъ. 29Ау цІы­фэу Тхьэм Ыкъо зыгъэпыутырэм Тхьэм ащ нахьи бэкІэ нахь къин ригъэпщыныжьыщт. Сыда пІомэ а цІыфым Христос ылъэу Тхьэм изэзэгъыныгъэ зыгъэшъыпкъэ­жьыгъэу, а цІыфым ыгу зыгъэкъэбзэжьыгъэм пкІэ имы­Іэу елъытэ, Тхьэм Ыпсэ ЛъапІэу зынэшІу тэ къытщы­зыфэрэми ыгу хегъэкІы. 30Сыда пІомэ Зиусхьанэу мы­рэущтэу зыІуагъэр* тэшІэ: «ЦІыфхэм ябзэджагъэ я­зыгъэпщыныжьыщтыр сэры, яфэшъуашэ язгъэгъоты­жьыщт». ЕтІани къыІуагъ:* «Зиусхьаным ежь ицІыфхэм хьыкум атыришІыхьащт». 31МыхъомышІагъэ зэрэпшІа­гъэм пае, щыІэныгъэ зиІэ Тхьэм ыІэмычІэ уифэныр сыдэу щынэгъошхуа!

32БлэкІыгъэ мафэхэу Тхьэм икъэбар къыжъугуры­Іонэу инэфынэ къызышъутепсагъэхэр шъугу къэжъугъэ-

10:25 Зиусхьаным имафэ – ахърэт мафэр ары.

10:30 мырэущтэу зыІуагъэр – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхы­лъэу ытхыгъэм 32:35.

10:30 етІани къыІуагъ – еплъ Пегъымбар Мусэ ятфэнэрэ тхылъэу ытхыгъэм 32:36.

кІыжьых. Игъогу шъукъызэкІэмыкІожьэу шъурыкІоу, а мафэхэм къинышхуабэхэр шъущэчыщтыгъэх. 33Загъорэ цІыфмэ апашъхьэ къыщышъохъоныщтыгъэх, гузэжъо­гъуми шъухадзэщтыгъ, загъори арэущтэу зыдэзекІуагъэ­хэм гъусэ шъуафэхъущтыгъ. 34ХьапсчІэсхэми къин адэ­шъущэчыщтыгъ. ЦІыфмэ шъуимылъку зэрэшъутырахы­гъэр шъуигуапэу шъудэщтыгъ, сыда пІомэ ащ нахьи нахь мылъкушхоу мыкІодыжьыщтыр уашъом зэрэщышъуиІэр шъушІагъэшъ ары.

35Арышъ, гушхоныгъэу шъуиІэр хэшъумынэжь, сыда пІомэ гушхоныгъэ зиІэхэм яІэхьышІу иныщт. 36Тхьэр зыфаер зыжъугъэцакІэ ужым, шъукъызэригъэгугъэгъэ Іэ­хьышІур жъугъотыным пае, теубытэныгъэ шъуиІэн фае. 37Сыда пІомэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэ­Дэу,*

«Бэ дэдэ темышІэу, къэкІощтыр мыгужъоу къэ­сыщт. 38ШІошъхъуныгъэ зэриІэм пае, садэжькІэ шъы­пкъагъэ зиІэр псэущт. Ау а цІыфыр къызэкІэкІожьмэ, ащ сыгу еІущтэп». 39Ау зызыгъэкІодхэу къызэкІэкІожьхэрэм тащыщэп, шІошъхъуныгъэм игъогу тырэкІо, арэущтэуи зэрэщы­тым пае, тымыкІодэу Тхьэм тыкъегъэнэжьы.