Des1Des2Des3Des4Des5Des6

11

ЯПШІЫКІУЗЭНЭРЭШЪХЬ

Пасэм цІыфхэр Тхьэм щыгугъыхэу зэрэщытыгъэхэр

ШІошъхъуныгъэр зыфэдэр Іофхэу тызщыгугъыхэу, тызпаплъэхэрэр зэрэдгъотыщтхэр тшІэныр ары, тымы­лъэгъурэ Іофхэм тицыхьэ ателъынри ары. 2Пасэм дунаем щыпсэущтыгъэ цІыфхэм шІошъхъуныгъэ яІэу зэрэщы­тыгъэм пае, Тхьэр шыхьатышІу афэхъугъ.

3ШІошъхъуныгъэ зэрэтиІэм пае, Тхьэм дунаер игущы­ІэкІэ къызэригъэхъугъэр зэхэтэшІыкІы. Арэущтэу цІы­фым ынэкІэ ылъэгъурэр ынэкІэ ымылъэгъурэм къыхэ­кІыгъ.

10:37-38 Тхьэм игущыІэ тхыгъэхэм зэрарытым фэдэу – еплъ Пегъым­бар Аввакум тхылъэу ытхыгъэм 2:3-4.

4Авел* шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, Каин къурмэнэу ышІыгъэм нахьи нахь къурмэнышІу ышІыгъ. Тхьэм Авел итынхэр зедэхэм, Авел шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, шъыпкъагъэ иІэу зэрэщытыгъэмкІэ Тхьэр ащ шыхьат фэхъугъ. Авел дунаем ехыжьыгъ, ау шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, джыри къэбар къытфехьы.

5Енох* шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, Тхьэм ащ лІэныгъэр римыгъэлъэгъоу уашъом дихьыежьыгъ. Тхьэм ар уашъом зэрэдихьыежьыгъэм пае, цІыфхэм ар агъотыжьын алъэкІыгъэп. Енох уашъом дихьыеным ыпэ­кІэ, Тхьэм ыгу ащ зэреІугъэмкІэ Тхьэм игущыІэ тхыгъэ­хэр шыхьат фэхъух. 6ЦІыфым шІошъхъуныгъэ имыІэмэ, Тхьэм ыгу ащ къеІущтэп; сыда пІомэ хэти Тхьэм пэ­благъэ хъунэу фаем Тхьэр зэрэщыІэмкІи, Тхьэм игъогу лъыхъухэрэм яІэхьышІу зэраритырэмкІи шІошъхъуныгъэ иІэн фае.

7КъэкІощт Іофхэу цІыфхэм амылъэгъугъэхэм яхьылІа­гъэу Тхьэм Нухьэ* зызэхырегъэшІыкІым, Нухьэ шІошъ­хъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, Тхьэм щыщыни, иуна­гъо мыкІодэу къыгъэнэжьыным пае, къухьэр ышІыгъ. Нухьэ шІошъхъуныгъэу иІэу щытыгъэмкІэ дунаем ицІыф­хэм ямысагъэ нафэу ышІыгъ. ШІошъхъуныгъэ иІэу зэ­рэщытыгъэм паий, Тхьэм ежьым ыдэжькІэ ащ шъыпкъа­гъэ иІэу зэрилъытагъэр иІэхьышІоу хъугъэ.

8Тхьэр Ибрахьимэ* иІэхьышІу къылъысыщт хэгъэгум кІо­нэу къызеджэм, Ибрахьимэ шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщы­тыгъэм пае, Тхьэм едэІуи, зыдэкІощтыр ымышІэу щы­тыгъэ пэтми, гъогум техьагъ. 9ШІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, Тхьэм къыритынэу къызэригъэгугъэ­гъэ хэгъэгум хымэм фэдэу щыпсэущтыгъ. А хэгъэгум хымэм фэдэу Ибрахьимэ чэтэнгъэІагъэхэм ачІэсэу щы­псэущтыгъ. Исхьакъи Якъуби чэтэнгъэІагъэхэм ачІэ­сыгъэх. Тхьэм Ибрахьимэ къызэригъэгугъэгъэ ІэхьышІур ащ игъусэхэу ахэми къалъысынэу щытыгъ. 10Арэущтэу Ибрахьимэ чэтэнгъэІагъэхэм ачІэсыгъ. Сыда пІомэ къэ-

11:4 Авел – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 4:3-10. 11:5 Енох – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 5:21-24. 11:7 Нухьэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 6:13-22. 11:8 Ибрахьим – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 12:1-5.

лэшхоу Тхьэм ыгъэпсыгъэу, ыгъэуцугъэу мыкІодыжьын лъапсэхэр зиІэм паплъэщтыгъ.

11Сарэ* сабый хэмыкІэу ыкІи ыныбжь блэкІыгъэу щы­тыгъэ пэтми, шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, сабый къыхэкІынэу Тхьэм кІуачІэ къыритыгъ, сыда пІо­мэ Тхьэу зигущыІэ езытыгъэр зэрэшъыпкъэр Сарэ ышІэ­щтыгъ. 12Арэущтэу лІэныгъэм пэгъунэгъу хъугъэ пэтми, а лІы закъом бынхэу къытехъукІыгъэхэр уашъом ит жъуа­гъохэм япчъэгъабэ фэдизэу бэ хъущтыгъэх, хыІушъом Іулъэу, умылъытэшъунэу щыт пшахъоми фэдизэу бэ хъу­щтыгъэх.

13Мы цІыфхэр зэкІэ шІошъхъуныгъэ яІэу лІагъэх. Тхьэм Іофхэу къызэригъэгугъагъэхэр агъотыгъэхэп, ау чыжьэкІэ ахэр алъэгъухи, ащыгушІукІыгъэх. «Мы ду­наем тыхымэхэу ыкІи тыхымэхэсхэу тытет», къаІуагъ. 14Арэущтэу зыІохэрэм яхэгъэгу шъыпкъэ ыуж зэритхэ­рэр къагъэнафэ. 15Хэгъэгоу зэрыкІыжьыгъэхэр арыгъэмэ агу илъыгъэр агъэзэжьынэу игъо фифэщтыгъэх. 16Ау хэгъэгу нахьышІу горэм кІэхъопсыщтыгъэх – ар уашъом щыІэ хэгъэгур ары. Арышъ, ежьхэм я ТхьэкІэ зеджэхэ­кІэ, Тхьэр атеукІытыхьажьырэп, сыда пІомэ ахэмэ зы къалэ афигъэпсыгъ.

17Тхьэм Ибрахьимэ* ишъыпкъагъэ зегъэунэфым, Ибра­хьимэ шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, Исхьакъ къурмэныпхъэу къыхьыгъ. 18«Исхьакъ къытехъукІынэу цІыфхэр ары о уибын шъыпкъэхэкІэ зэджэщтхэр», ыІо­зэ, Тхьэм Ибрахьимэ къыгъэгугъагъэ пэтми,* Ибрахьимэ ыкъо закъор къурмэн ышІынэу хьазырэу щытыгъ. 19Сыда пІомэ Тхьэм Исхьакъ лІагъэхэм къахигъэтэджыкІыжьын зэрилъэкІыщтым Ибрахьимэ щыгугъыщтыгъ, Исхьакъи лІагъэхэм къахэтэджыкІыжьыгъэу Ибрахьимэ зэригъоты­жьыгъэр пІоми хъун.

20Исхьакъ* шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае,

11:11 Сарэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 18:11-14; 21:2.

11:17 Ибрахьимэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 22:1-14.

11:18 Тхьэм Ибрахьимэ къыгъэгугъагъэ пэтми – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 21:12.

11:20 Исхьакъ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 27:27-29, 39-40.

Тхьэм къэкІощт уахътэм Якъубэрэ Исаврэ ынэшІу къы­зэращифэщтыр ариІуагъ.

21Якъуби* шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, лІэн зэхъум, Юсыф ыкъохэм ащыщэу хэти Тхьэм ынэшІу къы­зэрэщифэщтыр риІуагъ, ибэщи зытыригъакІэзэ,* Тхьэм щытхъу фишІыгъ.

22Юсыфи* шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, илІэ­гъу къызэсым, Израил цІыфхэр Мысырым къызэрикІы­жьыщтхэм игугъу къышІыгъ, ихьэдэ-къупшъхьэхэри зы­чІалъхьажьын фаемкІэ унашъо къышІыгъ.

23Пегъымбар Мусэ ятэ-янэхэм* шІошъхъуныгъэ яІэу зэрэщытыгъэм пае, Мусэ къызэхъум, мэзищым агъэбы­лъыгъ, сыда пІомэ сабыир зэрэдахэр алъэгъугъ, пачъы­хьэ Фырауным иунашъуи щыщынэщтыгъэхэп.

24Муси* шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, ины зэхъум, пачъыхьэ Фыраун ипхъурэлъфкІэ къеджэнхэу ыдэщтыгъэп. 25ПсэкІодшІэнымкІэ зы охътэ кІакокІэ зигъэтхъэжьыным нахьи, Тхьэм ицІыфхэм къин адищэ­чыныр нахь къыштагъ. 26Мысырым имылъку пстэуми анахьи Христос пае ежьыр агъэпыутыныр нахь баиныгъэу ылъытэщтыгъ, сыда пІомэ ІэхьышІоу къылъысыщтым еплъыщтыгъ. 27ШІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, пачъыхьэм игубжыныгъэ щымыщынэу Мысырым икІыжьыгъ. ЦІыфхэм амылъэгъурэ Тхьэр ылъэгъоу зэ­рэщытыгъэм фэдэу, теубытэныгъэ ыгу илъыгъ. 28Мусэ шІошъхъуныгъэ иІэу зэрэщытыгъэм пае, Израил цІыфмэ Пасхъэ мэфэкІ мэфэшхор* апэ дэдэу аригъэгъэлъэпІагъ, япчъэхэми лъы атыраутхэнэу унашъо афишІыгъ, зыгъэ­кІодырэ мэлэІичым ящыпэрылъфхэр ымыгъэкІодынхэм пае.

29Израил цІыфхэм* шІошъхъуныгъэ яІэу зэрэщыты-

11:21 Якъубэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 48:1-20.

11:21 ибэщи зытыригъакІэзэ – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу

ытхыгъэм 47:31.

11:22 Юсыф – еплъ Пегъымбар Мусэ апэрэ тхылъэу ытхыгъэм 50:24-25.

11:23 Мусэ ятэ-янэхэр – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхы-

гъэм 2:2.

11:24 Мусэ -еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхыгъэм 2:10-12.

11:28 Пасхъэ мэфэкІ мэфэшхор – еплъ Пегъымбар Мусэ ятІонэрэ

тхылъэу ытхыгъэм 12:21-28.

11:29 Израил цІыфхэр – еплъ Пегъэмбар Мусэ ятІонэрэ тхылъэу ытхы-

гъэм 14:21-31.

гъэм пае, чІыгу гъушъэм рыкІохэрэм фэдэу, Хы Плъы­жьым зэпырыкІыгъэх, ау Мысыр цІыфхэри зэпырыкІынхэу зыфежьэхэм, зэкІэри ытхьалагъэх.

30Израил цІыфхэм шІошъхъуныгъэ яІэу зэрэщыты­гъэм пае, Ерихон къалэр* мэфиблым къызакІухьэ ужым, къалэм идэпкъ къызэхэуагъ.

31Бзылъфыгъэ хэтакІоу Раав* шІошъхъуныгъэ иІэу зэ­рэщытыгъэм пае, шІошъхъуныгъэ зимыІэхэм адэкІоды­гъэп, сыда пІомэ пый плъакІохэр игуапэу ригъэблэгъа­гъэх (нэмыкІ гъогукІи къалэм дищыжьыгъэх).

32Джыри сыд сІона? Гедеон, Варак, Самсон, Иеффэ, Даутэ, Самуел, адрэ пегъымбархэм якъэбар къэсІонэу игъо сыфифэрэп. 33Ахэмэ шІошъхъуныгъэ яІэу зэрэщы­тыгъэм пае, нэмыкІ пачъыхьагъухэм атекІуагъэх, зэфа­гъэри агъэпсыгъ, Тхьэм къызэригъэгугъэгъэ Іофхэри яІэ хъугъэх. Аслъанхэм ажэхэр агъэпытагъэх, 34мэшІошхо­хэри агъэкІосагъэх, сэшхохэми къаІэпыкІыжьыгъэх. КІуа­чІэ ямыІэу щытыгъэ пэтми, кІуачІэ яІэ хъугъэ. ЗаомкІэ лъэкІыныгъэ яІэ хъугъэ, хымэхэм ядзэхэри рафыжьы­гъэх. 35Бзылъфыгъэхэм ялІагъэхэр къэхъужьыгъэхэу агъо­тыжьыгъэх. Тхьэм къызигъэтэджыжьхэкІэ, щыІэныгъэ нахьышІур агъотыным пае, нэмыкІхэм (Тхьэр агъэпцІы­нэу зэрамыдагъэм пае), япыихэм атІупщыжьыгъэхэп. Арэущтэу зэхъум, япыйхэм ахэмэ къин арагъэщэчызэ аукІыгъэх. 36ЦІыфхэр ахэмэ ащыщхэм яхъонхэзэ, къа­мыщкІи яохэзэ къин арагъэщэчыгъ, етІанэ Іэхъу-лъэхъу атыралъхьи, хьапсым чІадзагъэх. 37ЦІыф заулэхэми мыжъо­кІэ яохэзэ аукІыгъэх, заули пхъэм фэдэу зэпахыгъэх, заули сэшхокІэ аукІыгъэх. ШІошъхъуныгъэ зиІэ цІыфхэм мэлышъорэ пчэнышъорэ ащыгъхэу къакІухьащтыгъ, щы­кІагъэ яІэу щытыгъ, гузэжъогъум хэтыщтыгъэх, цІыф­хэм ахэмэ лые къарахыщтыгъ. 38Ахэмэ яшІугъэ мы дунаем ифэшъуашэу щытыгъэп. Шъоф нэкІхэмрэ Іошъ­хьэхэмрэ къакІухьащтыгъэх, гъочІэгъхэмрэ Іошъхьэ тІуакІэхэмрэ ащыпсэущтыгъэх.

11:30 Ерихон къалэр – еплъ Исус Навин икъэбар зэрыт тхылъым 6:12-21

11:31 Раав – еплъ Исус Навин икъэбар зэрыт тхылъым 2:1-21: 6:22-25.

39Ау шІошъхъуныгъэ яІэу зэрэщытыгъэм пае, Тхьэр шыхьатышІу ахэмэ зэкІэ афэхъугъэми, Тхьэм ежь ицІыф­хэр къызэригъэгугъэгъэ Іофхэр агъотыгъэхэп. 40Сыда пІомэ Тхьэм ыгу хэлъыгъэр тэркІэ нахьышІу – ахэр тимыгъусэхэмэ, ежьым ыдэжькІэ зишъыпкъагъэ зи щы­кІагъэ зимыІэ цІыф икъугъэхэу зэрэмыхъущтхэр ары.